زبان شناسي

تحقيق ناتواني هاي يادگيري(خانمها نعمتي كمال-حميد طاهري -عزيزي- محمد زاده)

مقدمه

 

اختلالهلی یادگیری ابتدا در دهه 1960 به عنوان جدیدترین حوزه فرعی در قلمرو کودکان استثنایی وارد شد .در جلسه نشست والدین درشهر نیویورک در اوایل دهه 1960 ساموئل کرک برای اولین بار اصطلاح ناتوانیهای یادگیری را پیشنهاد کرد واین به خاطر برچسبهای گوناگونی بود که بری توصیف کودکی باهوش بهنجار که دچار مشکلات یادگیری بود به کار می رفت .این چنین کودکانی اغلب به عنوان آسیب دیده خفیف مغزی ،کند آموز نارسا خوان یا ناتان از نظر ادراکی ،نامگذاری شده اند که هر یک از این اصطلاحات با محدودیتهایی همراه بودند .کودکان مبتلا به اختلال یادگیری گروه ناهمگونی را تشکیل می دهند ،وجه اشتراکی که در بین همه آنها وجود دارد این است که همگی در یادگیری دروس مدرسه مشکل دارند .اختلالهای یادگیری تقریبا همیشه به افت تحصیلی منجر می شود ،اما این بدان معنا نیست که کودک دچار افت تحصیلی دارای اختلال یادگیری است .عوامل متعددی در افت تحصیلی نقش دارندکه اختلال یادگیری تنها یکی از آنهاست .

این عوامل را میتوان به دو دسته تقسیم کرد : عوامل درونی وبیرونی

 

 

اختلال های یادگیری را می توان به در طبقه بزرگ تقسیم بندی کرد ،رشدی ودرسی .اجزای عمده اختلالهی یادگیری رشدی عبارت اند از ،نقص توجه وادراک ،اخبلالهای حافظه ای ،نارساییهای ادراکی – حرکتی واختلالهای فکری وزبانی .اختلالهال یادگیری درسی نیز عبارت انداز ،نارساییهای خواندن ،نوشتن وحساب کردن .

 

 

ویژگیهای کودکان ناتوان در یادگیری

دانش آموزان ناتوان در یادگیری ویژگیهای گوناگون متنوعی دارند ،که همه این ویزگیها را ممکن است با یکدیگر نشان ندهند ،در این قسمت سعی خواهد شد مختصرا ویزگیهای رایج این کودکان بیان گردد.

 

مشکلات پیشرفت تحصیلی

معمولا بین توانایی پیشرفت تحصیلی این کودکان هماهنگی وجود ندارد ؛یعنی پیشرفت آنها متناسب با سطح هوشی و تواناییهای بالقو آنها نیست .مشکل عمده تا در زمینه بیان نوشتاری ،خواندن و ریاضیات متجلی میشود :

1-مشکل خواندن

خواندن ناتوانی در آن یکی از حوزه های بسیار مهمی است که معمولا مشکلات بیشتری را برای دانش آموزان ناتوان در یادگیری به وجود می آورد .بیشتر پژوهشگران عقیده دارند که به خصوص با مهارتهای واج شناختی ؛ توانایی درک این قاعده که اصوات حروف چطور برای ساحتن کلمات به کار برده می شوند .

درک این موضوع که چرا مشکلات واج شناختی ،محور تعدادی از مشکلات خواندن می باشند آسان است .اگر فردی در شکستن لغات به اصوات تشکیل دهنده آن مشکل داشته باشد ،در یادگیری خواندن نیز با مشکل مواجه خواهد شد .تقریبا 80 درصد از دانش آموزان ناتوان در یادگیری در خواندن مشکل دارند .آنها مشکلاتی در یادگیری رمز گشایی پایه ای شناسایی لغات ودرک مطب خواندن دارند .

2-مشکل در زبان نوشتاری

افراد ناتوان در یادگیری اغلب مشکلاتی در یک یا بیش از یک حوزه زیر دارند :

دست خط ،هجی کردن ،ترکیب .اگر چه حتی بهترین دانش آموزان نیز ممکن است در دست خط مشکل داشته باشند ،ولی این مشکل در دانش آموزان ناتوان در یادگیری شدیدتر است .اینگلرت همکارانش به نوع از مشکلات را مشخص کرده اند ؛اول این که این گونه دانش آموزان از هدف اصلی نوشتن به عنوان یک عمل ارتباطی آگاه نیستند ،در مقابل آنها به نوشتن به عنوان یک تکلیف نگاه می کنند .دوم آنها فاقد سیّالی نوشتاری هستند ،آنها جملات داستانها را کوتاهتر می نویسند .برای مثال آنها در شرح حالتهای شناختی هیجانی کاراکتر ها در داستانها مشکل دارند .سوم آنها از راهبردهای نوشتاری خودکار استفاده نمی کنند مثل برنامه ریزی ،سازمان دهی ،پیش نویس کردن ویرایش

3-مشکل در ریاضی 

اگر چه در گذشته بیشتر به اختلال در خواندن ،نوشتن زبان توجه شده است ،اخیرا مشکل در ریاضی به طور قابل ملاحظه ای کانون مطالعات قرار گرفته است .کودکانی که در حوزه ریاضی مشکل دارند ،بیشتر در مقوله های تفکر کمی ،زمان ،فضا محاسبه با ناکامی مواجه می شوند .به تعبیری دیگر این کودکان دارای ویژگیهایی هستند که عبارت اند از :نقص در ارتباطات روابط فضایی ،مشکلات ادراک بینایی ،و بینایی –حرکتی ،حس ضعیف در مورد تصویر بدنی ،احساس ضعیفی از زمان وجهت گیری .

اشکال در زبان گفتاری

برخی دانش آموزان در استفاده از زبان به خصوص در استفاده اجتماعی از آن مشکل دارند .آنها در نحو، معنای لغات همین طور در واج شناختی مشکل دارند .منظور از نحو راهی است که لغات برای ساخت جمله ای معنادار به یکدیگر پیوند می خورند .دانش آموزان ناتوان در یادگیری اغلب در تولید دریافت کلمات و جملات ،نامناسب عمل می کنند.در کل ،آنها صحبت کنند گان خوبی نیستند ودر طبقه افراد خوش صحبت قرار نمی گیرند .

مشکلات ادراکی ،ادراکی حرکتی وهماهنگی کلی

مطالعات نقایصی را در ادراک بینایی یا شنیداری این کودان نشان داده اند .مشکلات آنها به قدرت بینایی وشنیداری که در نابینایان وناشنوایان مطرح می باشد ،ارتباطی ندارد ،بلکه آنها اشکالاتی در سازمان دهی وپردازش محرکهای بینایی وشنوایی دارند .برای مثال اشتباه در تشخیص حروف d,b در زبان انگلیسی از یکدیگر .کودک با مشکل در ارداک شنیداری ممکن است مسایلی را در تمییز بین دو لغت که اصوات آنها شبیه هستند ،داشته باشد .مثلا ،در تشخیص اسب واست .

 

اختلال توجه وپیش فعالی

دانش آموزان با مشکل در حوزه توجه چنین ویزگیهایی دارند : حواسپرت ،تگنشگر وپیش فعال .معلمان ووالدین این گونه کودکان آنها را به عنوان افرادی که در تمرکز بر روی یک تکلیف برای مدت طولانی ناتوانند وهمین طور در کوش دادن به دیگران شکست می خورند وپر حرف  وبی سازمان در طرح ریزی فعالیتهایشان هستند ،توصیف می کنند .لازم به ذکر است که مشکل توجه و پیش فعالی به نظر نمی رسد که علت ناتوانی در یادگیری باشد،بلکه ممکن است ناتوانی در یادگیری زمینه را برای بی توجهی فراهم سازد .

 

مشکلات حافظه ،شناخت وفرا شناخت

پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که یکی از دلایل عمده نقص کودکان ناتوان در یادگیری در تکالیف مربوط به حافظه این است که بر عکس همتایان طبیعی خود از راهبردهای استفاده نمی کنند .برای مثال بیشتر کودکان  وقتی فهرستی از لغات به آنها داده می شودکه آنها را یه خاطر بسپارند ،برای خودشان لغات را مرور ذهنی می کنند وسعی می نمایند آنها را طبقه بندی کنند .دانش آموزان ناتوان در یادگیری احتمالا از چنین راهبردهای به طور خودکار استفاده نمی کنند .دلیل دیگر برای کارکرد ضعیف حافظه کودکان ناتوان در یادگیری ناشی از مهارتهای ضعیف زبانی است که به ویز ه حفظ مطالب کلامی را مشکل می سازد .نقص در استفاده از راهبردهادر تکالیف مربوط به حافظه گویای این است که کودکان ناتوان در یادگیری مشکلاتی در حوزه شناخت دارند .شناخت وازه ای گسترده است که تعدادی از جنبه های متفاوت تفکر وحل مسئله را شامل می شود .به عبارت دیگر توانایی باری حل مسئله استفاده ازراهبردهاست .

دانش آموزان ناتوان در یادگیری اغلب تفکر سازمان نایافته ای که به مشکلاتی  در حوزه طرح ریزی سازمان دهی در کار کردهای روزمره آن منجر می شود .حوزه دیگری که با مشکلات شناختی این کودکان مرتبط است ،مشکلات فرا شناختی است .فرا شناخت دارای دو جزءاست :

1-آگاهی از اینکه چه مهارتها ،راهبردها ومنابعی برای انجام موثر یک تکلیف لازم است .

2-توانایی استفاده از مکانیزمهای خود تنظیمی برای اطمینان از تکمیل موفقیت آمیز تکلیف ،مثل ارزشیابی کارآمدی فعالیتهای گذشته ،وارسی پیامدهای تلاش ورفع هر گونه مشکلی که پیش می آید .

مشکلات هیجانی اجتماعی

برخی از کودکان ناتوان دریادگیری مشکلات هیچانی –اجتماعی قابل ملاحظه ای دارند ،آنها نسبت به همتایان غیر معلول خود دد خطر بیشتری برای ابتلا به انواعی از مشکلات هیجانی –اجتماعی قرار دارند .آنها آمادگی بیشتری برای طرد شدن از سوی همتایان خود داشته وهمچنین خود مفهومی ضعیفی دارند .یک دلیل احتمالی برای مشکلات اجتماعی بعضی از دانش آموزان ناتوان در یادگیری این است که آنها نقایصی در حوزه شناخت اجتماعی دارند .

مشکلات انگیزشی

منبع دیگر مشکلات برخی از دانش آموزان ناتوان در یادگیری،انگیزش یا احساسات آنها درباره توانمندیشان در برخورد با مسایل زندگی است .

سبب شناسی

در اکثر موارد علت ناتوانیهای یادگیری کودک بهعنوان یک معما باقی می ماند .کلیه علل احتمالی در سه طبقه کلی قرار می گیرند .ارگانیکی بیولوژیک ،ژنتیک محیطی

عوامل ارگانیکی بیولوژیکی

برای سالهای متمادی ،برخی از متخصصان فرض می کردند که عوامل عصب شناختی علت عمده ناتواناییهای یادگیری هستند .به هر حال موضوع مورد توافق کلی نبود،به خاطر اینکه ادراک پیرامون علل نورولوزیکال بر اندازه های عصب شناختی نسبتا ابتدایی مبتنی بودند .

به هر حال ،نتیجه گیری کلی گویای این واقعیت است که مدارک روشنی پیرامون علل عصب شناختی همه دانش آموزان ناتوان در یادگیری وجود ندارد .(هالاهان وکافمن 1994 )

عوامل ژنتیکی

سالهای متمادی ،مدارکی مبنی بر اینکه ناتوانی یادگیری در خانواده ها رواج بیشتری دارد گرد آوری شده است روشهای پیشرفته ،به طور فزاینده ای به پژوهشگران ژنتیک این امکان را داده اند که وراثت را به عنوان یک عامل سببی ممکن در نا تواناییهای یادگیری ،به ویژه در نا تواناییهای خواندن شدید مطرح نمایند (استیونسون 1999 ،به نقل از گرین بلت 1977 )

عوامل محیطی

 

انواع ناتوانیهای یادگیری

1-اختلال در ریاضیات

 

اختلال در ریاضیات اساسا عبارت است از ناتوانی در انجام مهارتهای مربوط به حساب که با توجه به ظرفیت هوشی وسطح آموزش از کسی انتظار می رود.

به طور کلی تخریب در چهار گروه از مهارتها د اختلال ریاضیات مشخص شده است :

1-مهارتهای زبان (مثل فهمیدن نام بردن اصطلاحات ریاضی ،فهمیدن نام بردن اعمال مفاهیم ریاضی تبدیل آنها به نمادها

2-مهارتهای ادراکی (مثل شناخت خواندن نمادهای عددی یا نشانه های حسابی گروه بندی ارقام )

3-مهارتهای ریاضی (مثل رعایت مراحل ریاضی ،شمارش یادگیری جدول ضرب)

4-مهارتهایی مربوط به توجه (مثل کپی کردن درست ارقام ،به خاطر سپردن ارقام انتقال داده شده )

از آنجاییکه هر دانشآموزی منحصر به فرد است ،کودکانی که مشکلات ریاضی دارند ویژگیهای یک دستی نخواهند داشت ولی به هرحال ،دراین کودکان ویژگیهایی وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد .

 

-آشفتگی در روابط فضایی

-حس ضعیف در مورد تصویر بدنی

-مشکل در توانایی ادراکی –بینایی و حرکتی –بینایی

-ضعف در مفاهیمی چون زمان جهت گیری

-مشکل در حافظه

-اضطراب ریاضی

 

2-اختلال در خواندن

بیشتر دانش آموزان ناتوان در یادگیری –حداقل 80 درصد از آنها با مشکلاتی در حوزه خواندن مواجه هستند .ضعف  در خواندن معمولا منجر به مشکلات دیگری می شود.ناتوانی خواندن پیامدهای بسیار جدی در مورد پیشرفت تحصیلی ،استخدام  موفقیت در زندگی دارد

 

خلاصه ویژگیهای کودکان دارای اختلال خواندن

 

-تمایل به خواندن ندارد .

-در کلاسهای درس غالبا مشکلات رفتاری دارند.

-دامنه توجه آنها کوتاه است

-قادر نیستند یک دایره لغات بینایی ایجاد کنند .

-در تمرکز مشکل دارند .

-معمولا در مدرسه افت تحصیلی دارند

-اغلب آنها مسایل هیجانی دارند

-احساس ناامیدی ،بی لیاقتی کم جراتی می کنند

-در خواندن شفاهی و کلامی تردید می کنند گاهی دچار لکنت می شوند

-به جای این که چشمهایشان را هنگام خواندن حرکت دهند سرشان را تکان می دهند

-کلمه به  کلمه می خوانند

-به زحمت وبا صدای کشیده و لحن یکنواخت می خوانند .

-به نقطه گذاری توجه ندارند واز توجه به معنی لغت غافلند

-وقتی مطلبی را آهسته می خوانند لبهایشان را تکان می دهند یا در ذهنشان لغات را می خوانند

-واژه ها را غیر مرتبط با محتوی غیر مرتبط با عناصر آوایی حدس می زنند .

-کلماتی را که تازه خوانده اند جابه جا تکرار می کنند

-حافظه دیداری شنیداری آنها ضعیف است

-فاقد تمیز تشخیص کافی شنیداری هستند .

-محیط خانوادگی آنها برای موفقیت در مدرسه به آنها فشار می آورد ویا این که نگرش منفی افراطی به عملکرد مدرسه دارند

-در مدرسه سازگاری شخصی ندارند .

-رشد اجتماعی کافی ندارند (تبریزی ،1380 )

 

3-اختلال د ربیان نوشتاری

در گذشته اصطلاحات مورد استفاده برای توصیف این اختلال عبارت بودند از :اختلال هجی کردن وخوانش پریشی هجی کردن .اختلال بیان نوشتاری اولین بار به عنوان یک اختلال روانپزشکی در DSM-III-R وبا نام اختلال مربوط به رشد در نگارش بیانی معرفی شد .

در این کودکان معمولا جملات شفاهی یا کتبی حاوی تعداد زیادی اشتباهات دستوری ضعف در ساختن پاراگرافهاست ؛آنها معمولا فراموش می کنند که در پایان جمله نقطه بگذارند ؛اغلب توانایی به خاطر آوردن احساس جنبشی کلمه ها را ندارند .

رواج اختلال بیان نوشتاری معلوم نیست ولی تخمین زده می شود که در 3تا 10 در صد کودکان در سنین مدرسه وجود دارد .در موارد شدید اختلال از کلاس دوم آشکار می گردد در موارد یکه اختلال شدت کمتری دارد ممکن است تا کلاس پنجم یا بعداز آن نیز شناخته نشود .اکثر افراد مبتلا به فرم خفیف و متوسط اختلال در بیان نوشتاری به شرط در یافت به موقع آموزش کمکی نسبتا پیشرفت حاصل می کنند .فرد مبتلا به اختلال شدید در بیان نوشتاری در سراسر دبستان و دبیرستان وحتّی دانشکده نیاز به درمان کمکی جدی دارد.

 

 

حقایقی درباره ناتوانی یادگیری :

 

-اشکال در مهارت های خواندن ومهارتها ی کلامی شایع ترین نوع ناتوانی یادگیری است .

-ناتوانی یادگیری ممکن است ارثی باشد

-ناتوانی یادگیری دختران وپسران را به یک اندازه مبتلا مکند

-کودکان از ناتوانی یادگیری رهایی پیدا نمی کنند .

-با حمایت ومداخله مناسب کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری می توانند افرادی موفق باشند .

ناتوانی یادگیری چیست ؟

در کودکانی که از هوش متوسط یا بالاتر برخوردارند ،ناتوانی یادگیری ،نحوه دریافت ،پردازش و بیان اطلاعات را تحت تاثیر قرار می دهد ودر تمام طول عمر ادامه می یابد .مشکل در توانایی یادگیری ی مهارت های اصلی خواندن نوشتن ریاضیات را تحت تاثیر قرار می دهد . جمعیت هماهنگ برای ناتوانی یادگیری یک گرو ه از سازمانهای دولتی در آمریکا ست که در زمینه این مشکل فعالیت دارد .این جمعیت ناتوانی یاد گیری را به صورت یک بیماری عصب زیست شناختی که در آن کارکرد یا ساختمان مغز فرد به گونه ای متفاوت عمل می کند تعریف کرده است .

موفقیت تحصیلی که به وسیله آزمون های استاندارد اندازه گیری می شود ،باید کمتر از حد مورد انتظار بر اساس سن تقویمی هوش و آموزش متناسب با سن کودک باشد .

ناتوانی یادگیری چه چیزی نیست ؟

 

-اختلالات توجه مثل اختلال نقص توجه –پیش فعالی ناتوانی های یادگیری اغلب در یک زمان اتفاق می افتند .اما این اختلالات یکسان نیستند .

-نا توانایی های یادگیری ناشی از کمبود فرصت ها امکانات آموزشی مانند تعویض مکرر مدرسه حضور نامنظم در مدرسه یا فقدان آموزش در مهارت های اصلی نیست

-نا تواناییهای یادگیری یبا عقب ماندگی ذهنی –اختلال در خود فرو ماندگی –نقایص شنوایی بینایی –نا توانایی های فیزیکی –اختلالات هیجانی یا مشکلات رایج در فرایند یادگیری یک زبان دوم متفاوت است .

شما باید در جست وجوی چه چیزی باشید ؟

 

بیشتر بچه ها گه گاه در مدرسه مشکلاتی دارند .بعضی از بچه ها با وضوع خاصی کشمکش دارند در حالی که دیگران مشکلاتی درباره نحوه خاص آموزش دارند .گاهی اوقات کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری به اتهام اینکه بی انگیزه اند پپختگی لازم را ندارند ویا دچار مشکلات رفتاری هستند ،سرزنش می شوند اما اگر فرزند شما مشکلات پیشرونده وواضحی یا سه مهارت خواندن نوشتن یا ریاضیات دارد ممکن است که اومبتلا به ناتوانی یادگیری باشد .

از آنجایی که هر کودک توانایی ها وقابلیتهای منحصر به قردی دارد شما باید با معلم سایر مسوولان مدرسه واعضای خانواده وخود فرزندتان صحبت کنید تا نقطه نظرات دیگران را هم بدانید .

هنگامی که شما در باره عوامل زیر فکر می کنید از خودتان بپرسید که آیا فرزند شما این ویزگی ها را در حد بالاتر ی نسبت به سن خود برا ی یک دوره زمانی قابل توجه ودر محیطهای متفاوت مثل مدرسه ،خانه ومراکز نگهدار ی از کودکان یا اجتماع نشان میدهد یا خیر ؟

سن پیش دبستان

نسبت به بچه های دیگر دیرتر صحبت می کند

هنگام محاوره برای یافتن کلمات صحیح ناتوان است

نمی تواند در یک دسته بندی خاص کلمات را به سرعت نام ببرد .

در قافیه ساختن مشکل دارد

در یادگیری الفبا روزهای هفته رنگها ،شکل ها و اعداد مشکل دارد .

فوق العاده بیقرار است و براحتی حواسش پرت می شود

نمی تواند از دستورات یا قواعد پیروی کند

 

کودکستان تا کلاس چهارم

در یادگیری ارتباط بین حروف صداها کند است

نمی تواند صداها را باهم ترکیب کند تا کلمات را بسازد

اشتباهات ثابتی در خواندن و هجی کردن دارد

مشکلاتی در به یاد آوردن توالی ها و گفتن زمان دارد

در بادگیری مهارتهای جدید کند است

در برنامه ریزی مشکل دارد

کلاس پنجم تا سوم راهنمایی

در یادگیری پیشوندها ،پسوندها ،ریشه کلمات و سایر روشهای خواندن کند است

از خواندن با صدای بلند پرهیز میکند

در ریاضیات با مساله های نوشتنی مشکل دارد

در قسمت واحدی از یک متن نوشته شده یک کلمه را به صورت های مختلفی هجی می کند

از تکالیف خواندنی ونوشتنی پرهیز میکند

در به یاد آوری ودرک آنچه خوانده است مشکلاتی دارد

کارها را به کندی انجام میدهد

مشکلاتی دردرک یا تعمیم دادن مفاهیم دارد

دستورات واطلاعات را اشتباه می خواند

 

ارزیابی ناتوانی یادگیری

 

اگر حدس می زنید که فرزندتان ممکن است مبتلا به ناتوانی یادگیری باشد ،برای تصمیم گیر ی درباره قدم بعدی با معلم او ویاسایر مسوولان مدرسه مشورت کنید .به خاطر داشته باشید که مدرسه وظیفه دارد فرزند شما را ارزیاربی کند تا معلوم شود که آیا او مبتلا به ناتوانی یادگیری است وآیا برای بهره مندی از برنامه های آموزشی عمومی نیاز به خدمات آموزشی ویزه دارد یا خیر .این موضوع هم د رمورد مدارس دولتی وهم مدارس غیر انتفاعی صدق می کند .مدارس دولتی از نظر قانونی موظف نیستند در مورد تشخیص بیماری اقدامی انجام دهند وبرای او معلم ویزه تعیین کنند یا در امتحانات برای او زمان اضافه در نظر بگیرند .

بنا بر اصول علمی ناتوانی یادگیری باید از سوی گروهی از متخصصان رشته های مختلف تشخیص داده می شود .ضمن این که مدارس می توانند گزارش هایی را که شما به طور محرمانه دریافت کرده اید بررسی کنند ،این حق را نیز دارند که فرزند شما را قبل از هر تضمینی ارزیابی کنند .

بعد از ارزیابی ابتدای مسوولان مدرسه بایدبا شما جلسه ای داشته باشندتا درباره نتایج به دست آمده بحث وتصمیم گیری شودکه آیا فرزند شما وجد دریافت خدمات آموزشی ویزه است یا خیر .بر این اساس نتایج ارزیابی میتواند در طرح برنامه آموزشی وکمک به درک کودک شما از مشکل ناتوانی یادگیری ویافتن راه حل هایی برای موفقیت کمک کننده باشد .

شما چه می توانید انجام دهید ؟

با ارائه حمایت ومداخله صحیح فرزندشما می تواند در مدرسه دانش آموزی موفق باشد وبعدها به عنوان یک فردبزرگسال موفق عمل کند .شما می توانید به روشهای زیر به او کمک کنید :

-با او به طور واضح صحبت کنید واو را نسبت به مشکلات یادگیری اش آگه کنید

-به او یادآوری کنید که فردی باهوش است ،اما در روش یادگیری بادیگران متفاوت است

-تواناییها واستدادهایش را شناسایی کنند وبرای رشد وشکوفایی آنها او را تشویق کنید .

-در به کار بستن راه کارهایی که به او کمک می کند تا مشکل یادگیری اش مقابله کند او را راهنمایی کنند

-از تلاشهای او حمایت کنید تا موفقیت بیشتری به دست آورد .

-برای کمک کردن به اودر تکالیف منزل در دسترس باشید .نقش یک الگو ر اایفا کنید زمانی که او مطالعه می کند شما هم یک کتاب یا روزنامه بخوانید یا نامه بنویسید .

-اهداف وانتظارات واقع گرایانه داشته باشید

-با مسوولان مدرسه همکاری کنید

-درباره نظام های آموزشی اطلاعاتی کسب کنید

-هنگامی که می خواهد صحبت کند به او گوش دهید

-به او یاددهید که نیازهای خویش رادرک وبری بر آورده شدن آنها بلاش کند

-از او به خاطر بی نظیر بودن ،ویزگیهای خاص وهمکاری هایش قدر دانی کنید

 

منابع

 

1-  آموزش ابتدایی در آستانه ی قرن بیست ویکم نوشته خوزه لویس گارسی گوری دو ،برگردان نوروز علی مهدی پور ،انتشارات امیر کبیر چاپ اول 1374 ص 164

2-  اصطلاحات آموزشی ومدرن سازی نوشته محمد رضا سرکار آرانی چاپ اول ،1382 ص 215

3-  آموزش ابتدایی ،در آستانه قرن بیست ویکم ص 311

4-  کتاب اختلالات یادگیری (از نظریه تا عمل )مولفان :دکتر حسن احدی ودکتر علی رضا کاکاوند

 

 

سووالات

 

1-ناتوانایی یادگیری چیست ؟در کودکانی که از هوش متوسط یا بالاتر برخوردارند ناتوانی یادگیری ،نحوه دریافت ،پردازش وبیان اطلاعات را تحت تاثیر قرار می دهد و در تمام عمر ادامه می یابد .مشکل در توانایی یادگیری مهارتهای اصلی خواند ن و نوشتن وریاضیات را تحت تاثیر قرار میدهد /

2-عواملی که در افت تحصیلی دانش آموزان دخالت دارند را نام ببرید ؟

1-علل درونی که شامل عقب ماندکی ذهنی ونقایص جسمی وآشفتگی هیجانی ناتواناییهای یادگیری می شود 2-علل بیرونی که شامل نداشتن فرصت لارم برای یادگیری ،وضع نامساعد فرهنگی ،وضع بد اقتصادی ،آموزش ناکافی می شود .

3-ناتوانی یادگیری چه چیزی نیست ؟الف )اختلالات توجه مثل اختلال نقص توجه پیش فعالی .ب)عقب ماندگی ذهنی –اختلال در خود فرو رفتگی –نقایص شنوایی وبینایی ج)ناتوانی های یادگیری ناشی از کمبود فرصتها وامکانات آموزشی مانند تعویض مکرر مدرسه ،حضور نامنظم در مدرسه یا فقدان آموزش در مهارتها ی اصلی نیست

4-4مورداز علائم اختلالات یادگیری را در کودکان کودکستانی تا کلاس چهارم بنویسید ؟

1-در یادگیری ارتباط بین حروف وصداها کنداست 2-نمی تواند صداها را با هم ترکیب کند تا کلمات را بسازد 3-اشتباهات ثابتی د رخواندن وهجی کردن دارد 4-مشکلاتی در به یاد آوردن توالی ها وگفتن زمان دارد .

5-6مورد از ویزگیهای کودکان دارای اختلال خواندن را بنویسید ؟ا-تمایل به خواندن ندارد .2-درکلاسها ی در س غالبا مشکلات رفتاری دارند 3-دامنه توجه آنها کوتاه است 4-قادر نیستند یک دایره لغات بینایی ایجاد کنند 5-در تمرکز مشکل دارند 6-معمولا در مدرسه افت تحصیلی دارند .

 

 

 

 

 

 

 

                   پایان

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم تیر ۱۳۸۹ساعت 17:22  توسط مهرنوش جعفري  |